Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2009

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               

 

Số    297   /SVHTTDL-QHPHTNDL              Nha Trang, ngày 13    tháng 3  năm 2009

       

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH

TỈNH  KHÁNH HÒA NĂM 2009

 

Căn cứ kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch Khánh Hoà giai đoạn 2006-2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt; kết quả triển khai thực hiện chương trình năm 2008 và diễn biến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cũng như trong nước và quốc tế năm 2009; Cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 05/3/2009 đã thống nhất Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Du lịch năm 2009, với các nội dung cơ bản sau:

I. Chỉ tiêu chủ yếu:

Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh năm 2009, ngành du lịch đón 1,76 triệu lượt khách tăng 10% so với năm 2008 trong đó khách quốc tế 320 nghìn lượt tăng 1,4 %, doanh thu 1.560 tỷ tăng 15%.

Tuy nhiên, sau khi phân tích tình hình suy giảm kinh tế và du lịch từ cuối năm 2008 và 2 tháng đầu năm 2009, Ban chủ nhiệm thống nhất đề nghị điều chỉnh theo hướng đặt ra mục tiêu giữ vững tổng lượt khách du lịch đến địa phương năm 2009 bằng số thực hiện năm 2008 (không suy giảm), và bằng nhiều giải pháp để thu hút thêm khách du lịch nội địa bù cho sự giảm sút của khách quốc tế; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao xúc tiến du lịch, tổ chức các sự kiện, lễ hội, các dịch vụ mới để tăng doanh thu, cụ thể:

- Phấn đấu đón 1,6 triệu khách lưu trú, bằng 100% so thực hiện năm 2008

- Doanh thu du lịch đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 15 % so thực hiện năm 2008.

( Sở VHTT&DL sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên ).

Sự kiện nổi bật trong năm là Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Chương trình Festival biển lần thứ 4. Thành phố Nha Trang đăng cai tổ chức Hội nghị Hiệp hội Đô thị toàn quốc.   

II. Các nội dung triển khai thực hiện:

1. Về công tác quy hoạch và kế hoạch:

            Tiếp tục thực hiện Kế họach triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch  đến 2010, định hướng đến 2020 (trong đó có Quy hoạch tổng thể và Quy hoạch cụ thể phát triển Khu du lịch trọng điểm quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh và Vịnh Nha Trang, Quy hoạch chung xây dựng bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang); Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Du lịch giai đoạn 2006-2010, cụ thể:

            - Sở Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch: tiếp tục triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch đến 2010, định hướng đến 2020; Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Du lịch giai đoạn 2006-2010, xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Du lịch năm 2009; Kế hoạch xúc tiến quảng bá Du lịch tại các thời điểm trong năm 2009; Kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động Văn hoá-Du lịch năm 2009 gắn với các ngày lễ, các sự kiện, trong đó có chương trình hoạt động Festival biển. Tiếp tục triển khai Luật Du lịch.

Theo dõi và phối hợp chỉ đạo các ban, ngành liên quan, các địa phương phấn đấu hoàn thành các nội dung kế hoạch triển khai Chương trình phát triển Du lịch năm 2009, trong đó tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Chương trình Du lịch hè Nha Trang gắn với các ngày lễ, các sự kiện, trọng tâm là các hoạt động trong chương trình Festival biển lần thứ 4.

            - Sở Xây dựng: hoàn thành, công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang; các quy hoạch khác có liên quan đến Du lịch.

            - Các đơn vị, địa phương liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển năng lực kinh doanh:

Tiếp tục theo dõi, quản lý việc thi công giai đoạn 2 - dự án Nâng cấp mở rộng đường vào khu Công viên YangBay - Hocho (Khánh Vĩnh). Theo dõi triển khai thi công đường vào Khu du lịch Ba Hồ (Ninh Hòa), các dự án hạ tầng cho Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Tiếp tục sửa chữa nâng cấp các tuyến đường, vỉa hè trung tâm du lịch nội thị Nha Trang; hệ thống thoát nước Tp Nha Trang.

Tiếp tục nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh về cơ chế chính sách đầu tư, phối hợp với các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách, cải tiến quy trình thẩm định các dự án đầu tư. Cập nhật theo dõi tình hình và tiến độ triển khai các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu theo đúng kế hoạch, cụ thể:

-     Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố Nha Trang, căn cứ vào kế hoạch của ngành, địa phương  để chủ động kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh đối với các nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng phục vụ du lịch, chỉnh trang đô thị, đầu tư bổ sung các hạng mục còn thiếu hoặc chưa hoàn chỉnh, nhất là các tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch; chỗ đậu, đỗ xe du lịch; các công trình cấp thoát nước…

-     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiếp tục quản lý, theo dõi việc thi công giai đoạn 2 - dự án đường vào Khu Công viên Yang bay-Hocho (Khánh Vĩnh); phối hợp theo dõi dự án Đường vào khu du lịch Ba Hồ (Ninh Hoà) bằng nguồn vốn Chương trình quốc gia về du lịch.

-     Sở Giao thông Vận tải, tiếp tục thực hiện hướng dẫn và quản lý các chủ phương tiện trong việc chuyển đổi, hoán cải, đóng mới phương tiện thuỷ theo đúng tiêu chuẩn phục vụ Du lịch. Xây dựng lộ trình hoán cải tàu khách có WC để đảm bảo vệ sinh môi trường biển và an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

- Các sở, Ban, ngành, địa phương liên quan, tạo điều kiện, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong triển khai các dự án, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư du lịch theo đúng kế hoạch, nhất là các dự án đầu tư vào địa bàn mới, sản phẩm - dịch vụ mới. Tạo mọi điều kiện và các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án du lịch trên các đia bàn trọng điểm, đặc biệt là các dự án thuộc Khu du lịch Hòn Bà (Diên Khánh), Khu du lịch Đầm Nha Phu (Ninh Hòa), Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Cam Lâm), các dự án du lịch thuộc Khu Kinh tế Vân Phong (Vạn Ninh)…

3. Về công tác thông tin quảng bá, tiếp thị, xúc tiển du lịch và phát triển du lịch văn hóa:

Tăng cường công tác thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch trên mọi kênh thông tin và bằng nhiều phương thức tổ chức thông tin. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước để quảng bá điểm đến Nha Trang-Khánh Hoà (qua Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch, các chuyên mục quáng bá du lịch Khánh Hòa trên các sóng KTV, VTV…). Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa-Du lịch gắn với các ngày lễ, các sự kiện diễn ra trong năm, cụ thể:

-     Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, tăng cường phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình các tỉnh bạn, các Công ty quảng cáo sản xuất các chương trình có lồng ghép nội dung quảng bá du lịch theo hướng xã hội hóa.

-     Báo Khánh Hòa, Hội nhà báo: Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trên Báo điện tử, mạng VietNamNet; viết các tác phẩm về Du lịch.

-     Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện in và phát hành tập sách ảnh “Nét đẹp xứ Trầm Hương”, tái bản sách “ Khánh Hòa những địa chỉ văn hóa và danh thắng ” dùng cho Hướng dẫn viên du lịch.

Tiếp tục đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ nhu cầu thăm viếng, lễ hội của nhân dân và tham quan của du khách. Hoàn thành xây dựng mới Trung tâm Thông tin Triển lãm. Tiếp tục đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ du khách, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan tại các trọng điểm Văn hóa - Du lịch của tỉnh. Chủ trì triển khai tổ chức các hoạt động văn hoá du lịch năm 2009 (trong đó có các lễ hôị dân gian “xứ Trầm Hương”; Lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5; chương trình Văn hoá-Du lịch hè Nha Trang gắn với các hoạt động trong chương trình Festival biển lần thứ 4; chào mừng Quốc khánh 2/9…).

-     Sở Giao thông Vận tải, chủ trì xây dựng Quy chế quảng cáo, quảng bá và quản lý việc quảng cáo, quảng bá du lịch trên các phương tiện giao thông, tại các trạm chờ xe buýt, chờ tàu, nhà chờ sân bay… phối hợp với với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất nội dung, hình thức quảng bá, đồng thời chỉ đạo Công ty Dịch vụ vận tải để thực hiện.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Hiệp hội Du lịch, tiếp tục nghiên cứu vấn đề xã hội hoá trong việc tổ chức các sự kiện và quảng bá du lịch; tổ chức tuyên truyền các sự kiện như Festival biển lần thứ 4, ngày Du lịch Việt Nam và ngày Du lịch Thế giới. Quản lý khai thác kiosk thông tin du lịch phục vụ du khách tại khu du lịch 4 mùa, xây dựng mới kiosk thông tin du lịch tại sân bay và nhà ga. Duy tu, bảo dưỡng và làm mới các pano quảng bá du lịch Khánh Hoà trên các trục quốc lộ. Tăng cường phối hợp với Cục Xúc tiến (Tổng cục Du lịch), các ngành Du lịch tỉnh bạn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để quảng bá xúc tiến và tham gia các liên hoan về Du lịch. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia các Triển lãm, Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế. Giám sát các hoạt động khuyến mại, quảng cáo, tổ chức triển lãm hội chợ du lịch tổ chức tại TP Nha Trang và các huyện, thị trong tỉnh.

Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác phát triển Du lịch với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khối liên kết khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Tổ chức các hoạt động thể thao của tỉnh, đăng cai các giải thi đấu khu vực và toàn quốc tại Nha Trang/Khánh Hòa, lưu ý đăng cai các giải thi đấu khu vực và toàn quốc phục vụ cho các hoạt động du lịch.

- Hiệp hội du lịch: Tháng 12, chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện các hoạt động khai hội mùa giáng sinh và chào năm mới 2010.

Riêng chương trình Festival biển lần thứ 4, các đơn vị thành viên BCN và các đơn vị địa phương liên quan, căn cứ vào kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

            4. Về bảo vệ và cải thiện môi trường du lịch:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường du lịch, phối hợp tốt hơn trong thực hiện Đề án An ninh Du lịch, đảm bảo an ninh an toàn trong các khâu hoạt động kinh doanh du lịch và địa bàn du lịch. Tập trung thực hiện các chỉ đạo của trung ương và địa phương về các biện pháp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh, nhất là trong các tháng cao điểm, các dịp lễ hội, các sự kiện. Thực hiện niêm yết giá dịch vụ lưu trú và bán theo giá niêm yết, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, chú ý việc phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong kinh doanh ăn uống. Chấn chỉnh việc kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin chèo kéo khách, đảm bảo an toàn văn minh đô thị. Hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang để làm cơ sở quản lý các dự án đầu tư trong khu vực, tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt Luật Di sản-Văn hoá nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Nha Trang, các di tích, danh lam thắng cảnh vốn có trên địa bàn. Xây dựng quy định về tiêu chuẩn; quy chế hoạt động của các loại phương tiện vận chuyển du lịch bằng đường thủy, đường bộ, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho du khách tham gia giao thông, cụ thể:    

-     Công án tỉnh, tiếp tục thực hiện đề án giữ gìn an ninh trật tự (trọng tâm là mùa cao điểm du lịch, thời gian diễn ra các lễ hội, các sự kiện Văn hoá-Du lịch), các công tác đảm bảo an ninh trong quản lý khách sạn, đón tàu biển.

-     Sở giao thông vận tải, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát về giao thông phục vụ du lịch, nhất là an toàn giao thông đường thuỷ, đường bộ. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các phương tiện vận chuyển tại các các cầu tàu, nhà ga, bến xe, các bãi đỗ xe…Xây dựng quy định về tiêu chuẩn; quy chế hoạt động và quản lý đối với các loại phương tiện tham gia vận chuyển du lịch bằng đường thủy, đường bộ; Xây dựng lộ trình về hoán cải tàu khách có WC để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách và nhân dân.

-     Thành phố Nha Trang, chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường Xanh-Sạch-Đẹp, điện chiếu sáng (trong đó lưu ý phát triển hệ thống điện chiếu sáng tuyến biển về đêm); trồng và chăm sóc cây xanh, cây hoa cảnh trên các đường phố chính, nơi công viên…Tiếp tục triển khai thực hiện đề án phố đi bộ; tổ chức Đội Xích lô phục vụ du lịch; chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giải quyết vấn đề cò mồi, đeo bám khách du lịch, các tệ nạn xã hội; lập lại trật tự việc kinh doanh mua bản trên vỉa hè; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, các di tích lịch sử văn hoá thuộc tuyến du lịch nội thành. Phối hợp tổ chức tốt việc đón các chuyến tàu biển du lịch cặp Cảng Nha Trang.

-     Sở Tài chính, tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện quản lý giá dịch vụ lưu trú trong thời gian cao điểm, mùa du lịch.

-     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiếp tục triển khai thực hiện Luật du lịch, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật đến các doanh nghiệp; phối hợp với các địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát, xây dựng các tour, tuyến điểm du lịch đủ điều kiện đón và phục khách du lịch.

Tiếp tục đầu tư tôn tạo các điểm tham quan di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật phục vụ du khách, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên phục vụ du khách tại các trung tâm văn hoá, điểm du lịch, 

-     Sở Lao động Thương binh và xã hội, tập trung giải quyết tệ nạn xã hội, đối tượng ăn xin trên địa bàn.

-     Sở Xây dựng, phối hợp với các ngành, các địa phương tiếp tục hoàn thành các quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch còn thiếu trong đó có quy hoạch du lịch, làm cơ sở để các ngành, các địa phương quản lý theo quy hoạch. Tiếp tục phối hợp với các ngành và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc chọn địa điểm đầu tư khu văn hóa đa chức năng của tỉnh (Trung tâm biểu diễn-Triển lãm-Hội chợ).

-     Sở Tài nguyên Môi trường, Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư du lịch về giao đất, đền bù giải toả. Hướng dẫn thực hiện và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch, nơi công viên, xây dựng thêm các nhà vệ sinh dọc đường Trần Phú, vườn hoa, nơi công cộng phù hợp, đạt tiêu chuẩn.

-     UBND các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang, khảo sát và tạo điều kiện cho nhân dân khôi phục phát triển làng nghề truyền thống, tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khảo sát và đề xuất các điểm du lịch đạt tiêu chuẩn; tuyên truyền để nhân dân có ý thức phối hợp cùng các doanh nghiệp du lịch trong đón và phục vụ khách tham quan tại địa phương, đảm bảo môi trường an toàn thân thiện; tập trung giải quyết các tệ nạn xã hội và vấn đề an ninh trật tự, mua bán hàng rong tại các tụ điểm văn hoá, khu du lịch.

-     Cảng Nha Trang, quan tâm về vấn đề vệ sinh môi trường, làm tốt công tác đón tàu biển trong khu vực cảng; tổ chức và quản lý tốt việc bán hàng lưu niệm trong khu vực cảng.

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, thực hiện tốt vệ sinh môi trường trong các cơ sở và khu vực kinh doanh của mình, chịu trách nhiệm về an ninh trật tự trong khu vực do doanh nghiệp quản lý. Tham gia tích cực vào các chương trình, các sự kiện văn hoá du lịch của địa phương.

5. Về công tác đào tạo nhân lực, giáo dục nâng cao dân trí:

Tiếp tục thực hiện lồng ghép Chương trình “Giáo dục du lịch” cho học sinh sinh viên trong nhà trường, cho đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn du lịch. Phối hợp với các trường, đơn vị có chức năng, tổ chức các lớp đào tạo Nghiệp vụ du lịch, Hướng dẫn viên du lịch cho lao động thuộc các doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Văn hoá - Du lịch, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. Đẩy nhanh đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang. Tổ chức đào tạo các lớp nâng cao nghiệp vụ nghề thuyền trưởng, máy trưởng cho phương tiện thủy nội địa hạng 3, hạng 2, cấp chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện tốc độ cao loại I và loại II; tổ chức đăng ký hoạt động của các loại phương tiện thể thao nước như Jesky, thuyền buồm…, cụ thể:

-     Sở Giáo dục Đào tạo, tiếp tục thực hiện lồng ghép Chương trình “giáo dục du lịch” cho học sinh sinh viên trong nhà trường.

-     Trường Cao đẳng su phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, tiếp tục đào tạo đội ngũ tình nguyện viên du lịch để phục vụ trong các dịp lễ hội, các sự kiện, nhất là trong dịp phục vụ Chương trình hoạt động Festival biển lần thứ 4 taị Nha Trang.

-     Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang, Tổ chức đào tạo các lớp NVDL căn bản, chuyên đề cho lao động trong ngành, các hộ kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch;

-     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với các Trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch để xây dựng chương trình, nội dung đào tạo đội ngũ tình nguyện viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế;  phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên truyền phổ biến về ứng xử văn minh trong phục vụ du lịch, nhất là tiểu thương kinh doanh, thanh niên…

- Sở Giao thông Vận tải, tiếp tục tổ chức đào tạo các lớp nâng cao nghiệp vụ nghề thuyền trưởng, máy trưởng cho phương tiện thủy nội địa hạng 3, hạng 2; cấp chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện tốc độ cao loại I và loại II; tổ chức đăng ký hoạt động của các loại phương tiện thể thao nước như Jesky, thuyền buồm…

*  Về công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của Ban Chủ nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết Chương trình phát triển Du lịch năm 2009 (cả về nội dung và kinh phí thực hiện). Họp BCN, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình phát triển Du lịch năm 2008, thông qua và bàn triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình phát triển Du lịch năm 2009 (QI/2009).

- Phối hợp chỉ đạo ngành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của Luật Du lịch, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch, Tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, của ngành và địa phương về các biện pháp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn. 

            - Tiếp tục tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, tuyến, điểm du lịch địa phương và quốc gia trên địa bàn.

            - Tổ chức triển khai công tác điều tra, đánh giá, lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường du lịch trên địa bàn.

- Triển khai xây dựng Đề án Phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về hoạt động Du lịch trên địa bàn.

- Tổ chức ngày Du lịch Việt Nam và ngày Du lịch Thế giới.           

                        - Tăng cường công tác phối hợp hoạt động của BCN để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ tỉnh giao. 

 

III. Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình: (như kế hoạch đã gửi đến các đơn vị từ đầu năm theo Quyết định của UBND tỉnh).

            Căn cứ kinh phí hỗ trợ được phân bổ theo nội dung công việc, các đơn vị thành viên và các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành, tiến hành lập dự toán chi tiết, trình Sở Tài chính thẩm định và tổ chức thực hiện.

 

IV.  Một số giả pháp ,đề xuất, kiến nghị:

Năm 2009 suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực và rõ nét đến  hoạt động du lịch. Theo số liệu thống kê của ngành, trong 2 tháng đầu năm 2009, lượt khách lưu trú tại địa phương đã giảm 11,2% so cùng kỳ, trong đó: Khách nội địa giảm gần 11,2%; Khách Quốc tế giảm trên 11% (chủ yếu là khu vực Châu Á và Châu Mỹ); kéo theo tỷ lệ tăng doanh thu cũng giảm dần (chỉ tăng 16,56%). Trong khi đó lượt khách quốc tế đến Việt nam 2 tháng đầu năm giảm 15%.

Để duy trì và lấy lại đà tăng trưởng khách trong năm 2009, thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình tổng hợp và đề xuất  một số giải pháp sau:

1. Đối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

1.1. Xây dựng và tổ chức tốt các Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch; Các hoạt động Văn hóa-Du lịch gắn với các sự kiện (trọng điểm là Chương trình Festival Biển lần thứ 4 diễn ra vào đầu tháng 6). Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp du lịch tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá tại các thị trường khách TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương lận cận.

1.2. Tham mưu UBND tỉnh trong việc sử dụng gói kích cầu của Chính phủ đúng mục đích và có hiệu quả. Xây dựng và công bố sớm một chương trình giảm giá, khuyến mại của du lịch địa phương và quảng bá mạnh mẽ trên mọi kênh thông tin đại chúng.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo chất lượng các dịch vụ du lịch ở các doanh nghiệp.

1.4. Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cung cấp thông tin khuyến mại để quảng bá tại Hội chợ TRAVEL 2009 tại  Hà Nội nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn du lịch ASEAN 2009. Chuẩn bị nội dung tài liệu quảng bá du lịch Khánh Hòa tham gia liên hoan du lịch biển Việt nam tại Pháp ngày 28-29/4/2009. Cập nhật việc tham gia hưởng ứng của các doanh nghiệp vào chiến dịch khuyến mãi của ngành du lịch Việt nam (hiện nay 22 DN đăng ký thông qua  Website của TT thông tin và xúc tiến du lịch ngài ra còn các doanh nghiệp khác công bố trên các Ưeb riêng của DN và đăng ký trực tiếp với Tổng cục du lịch) .

1.5. Hoàn thành giai đoạn 2 dự án đầu tư đường vào khu du lịch Yangbay Hocho, các dự án đầu tư công trình văn hóa di tích theo kế hoạch tạo điều kiện thu hút khách vào các điểm tham quan du lịch .

 

2. Đối với Hiệp hội Du lịch:

2.1. Cụ thể hóa các nội dung hội nghị bàn về các giải pháp thu hút khách du lịch bằng việc xây dựng chương trình hành động của ngành, nhằm thu hút khách du lịch đến địa phương.

2.2. Chủ trì, cùng với các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu xây dựng Chương trình tour mới, độc đáo và có những chính sách khuyến mãi nhằm thu hút khách. Phải đưa ra những biện pháp liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; giữa các nhà cung cấp dịch vụ và các C.ty lữ hành, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận và đưa ra cam kết trong việc giải quyết các vấn đề về mặt bằng giá cả, vấn đề cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.3. Chủ trì cùng một số doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh đi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng… để liên kết đưa ra những chính sách, biện pháp thu hút khách đến giữa các địa phương nhằm đẩy mạnh khai thác nguồn khách nội địa.

 

3. Đối với các doanh nghiệp du lịch (lữ hành, khách sạn, vận chuyển, bán hàng, ăn uống, giải trí):

Mỗi doanh nghiệp cần có Chương trình hành động cụ thể và đăng ký tham gia Chương trình khuyến mãi để thu hút khách du lịch, trong đó lưu ý  thực hiện một số công tác sau:

3.1. Xây dựng và quảng bá các chương trình khuyến mãi về du lịch. Trên cơ sở chương trình Festival Biển 2009 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ động, kịp thời đưa sản phẩm của chương trình Festival Biển 2009 vào chương trình tour để chào bán cho khách du lịch.

3.2.  Đưa ra được cam kết áp dụng giảm giá các loại dịch vụ du lịch (so với giá hợp đồng đã ký với các C.ty lữ hành trong năm 2009).

3.3. Có kế hoạch nghiên cứu xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh doanh.

3.4. Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề của cán bộ, nhân viên.

3.5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch để đón đầu đưa vào khai thác khi tỉnh hình kinh tế được phục hồi.

 

 

4. Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan:

4.1. Thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh kịp thời đề xuất Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan ở Trung ương kịp thời có chính sách ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp du lịch trong năm 2009; Tăng vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, trước mắt, đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp bước 1 sân bay Cam Ranh tiêu chuẩn quốc tế để sớm đưa 1 phần khu vực sân bay mới vào hoạt động  giữa năm 2009.

4.2. Xem xét giảm thu một số loại phí dịch vụ phục vụ tham quan Du lịch như: Phí tham quan Vịnh Nha Trang, Khu Bảo tồn biển Hòn Mun, một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh khác trong tỉnh… 

4.4. Tăng nguồn kinh phí ngân sách dành cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, trong Chương trình phát triển Du lịch năm 2009.

4.5. Các cơ quan thuế, ngân hàng triển khai các chính sách ưu đãi kịp thời đến doanh nghiệp (hướng dẫn các tiêu chí, thủ tục cụ thể cho các doanh nghiệp ).

4.6. Sở Công thương phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh thương mại tổ chức các đợt bán hàng khuyến mãi  trên địa bàn thành phố Nha Trang để tạo thành các điểm nhấn trong năm .

4.7. Sở Giao thông vận tải kêu gọi các doanh nghiệp vận chuyển khách, taxi giảm giá

 Trên đây là các nội dung chính của Kế hoạch triển khai chương trình phát triển du lịch năm 2009, để các đơn vị thành viên BCN, các đơn vị, địa phương liên quan, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và chủ trì triển khai tổ chức thực hiện theo các nội dung chương trình được phân công.  

            Để phục vụ cho công tác tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, đề nghị các đơn vị thành viên BCN, các đơn vị, địa phương liên quan, báo cáo tình hình kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm về Thường trực BCN (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC

- Văn phòng tỉnh ủy(thay b/c);                         CHỦ NHIỆM CTPT DU LỊCH TỈNH

- UBND tỉnh (thay báo cáo);

                                                                                                                            

- Chủ nhiệm, P Chủ nhiệm CTDL;

- Các thành viên BCN, các đơn vị liên quan;

- Các sở ban ngành, UBND huyện;                     

- Lưu: VT, QHPTTNDL.

                                                                        

 

 

 

(Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KH)


Hits: 11572

Nguồn: http://www.nhatrang-travel.com/index.php?cat=3002&type=1&itemid=335
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết