Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư theo giấy phép hiện nay của tỉnh tăng nhanh.  Đến tháng 5 năm 2002 Khánh Hòa có 42 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu ...