Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Hà Nội Vàng (Hanoi Golden Hotel)

Khách sạn Hà Nội Vàng (Hanoi Golden Hotel)


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định: QD DI 29.signed.pdf

Email: sales1@hanoigoldenhotel.com.vn

Điện thoại: (0258).3.529.123


Nguồn: www.nhatrang-travel.com