Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   2018년 무술년의 봄 문화 및 관광에 대한 행사 일정   
홈페
소개
뉴스
관광
서비스
사진 발송
필요한 정보
연구 - 검색
연락처 정보
 Nha Phu Bay 관광 여행 투어
업데이트:12/21/2017
 

오전 8 시부 오후 4 시까지 매일 운행하고Nha Trang시내에서 버스로 이용하는 투어이다.

 

  

 

Nha Phu Nha Trang도시 (Khanh Hoa)에서 북쪽으로 15km 떨어져 있으며, Nha Phu Khanh Hoa 지방의 개의 대형 흙탕물 하나이며, 아직도 귀한 생태 산, , 개울 섬들과 함께 지역의 특징을 지니고 있다.여기에서, 예전부터 새우, 물고기로 유명한 지방과 주변 지역에 대한 해산물을 대량 공급한다.

Nha Phu 오면 방문객들은 난초 (Hoa Lan Island) 원숭이 (Monkey Island) 멋진 자연의 변화에 완전히 몰두할 것이다. 평화롭고 로멘틱하고 꿈같으며  청정한 공간을 즐길 수 있다.

8h00 – 8h30: Xe đón khách ti đim hn trong TP. Nha Trang. Khi hành ra bến tàu du lch Long Phú.

8h00 - 8h30 : Nha Trang 시내에서 버스로 이용한다. 출발해서Long Phu 관광 부두로 이동한다.

9h15: 유람선을 타서 Nha Phu Bay 구경한다.

- Hoa Lan 도착하여 구경한다. 가는 길에Hon Sam, Hon Thi 같은 바다 사이에서 많은 섬들로Nha Trang도시의 아름다운 4 하나 Nha Phu Bay 전경을 즐길 있다. 특히 방문객들은 지역 주민들의 바닷가재를 낚시하고 기르는 수역을 구경할 수 있다.

Suoi Hoa Lan 관광지로 배로 이동

 

   

 

- 관광 안내원이 난초 정원에 관광객을 데리고 가서 수백 개의 난초를 구경시킨다.

- 특히, 자연림에서 아프리카 타조와 사슴을 봐서 직접 놀 수 있다.

- 서커스 코끼리, 곰을 즐기고 Nghinh Xuan, Thuy Tien호수를 구경한다.

- 특히 타조 타기에 참여하고, 페인트 건 게임을 통해 군인을 수행한다 (요금은 자기 부담).

- An Binh 해변에서 수영하고 자유 시간이 있다. 카누, 수상 모터, 카야 등에 참여할 있다. (요금은 자기 부담)

- Hoang Lan 레스토랑에서 해산물 요리로 점심 식사를 한다. An Binh 해변에서 휴식한다.

유람선으로 원숭이 방문한다.

- 서커스 감상: 원숭이, , 염소.

- 자연 원숭이와 친화적 만나고 예술 작품을 구경한다. 특히, 다이빙 프로그램에 참여하기 위해 티켓을 구입하고, 산호 낙원을 탐험하고, 바다에서 다양한 색상의 물고기를 구경할 있다.

 

- F16 스포츠카 경주 통해 스릴 넘치는 게임을 하거나 멋진 강아지 경주를 통해 베팅하면 매력적인 선물을 받을 있다.

16h00 : 배로 타서 Nha Trang으로 돌아간다.

연락처 : Long Phu 여행사- (+84) 58.3839 067


출처: longphutourist.com 전망: 399
 

기업 통보
등록중
Booking.com
  
  Copyright © 1998 – 2009 – 문화-운동-여행부의 전매권
내용책임자: 칸화 여행 개발 센터
설계:여행 통신 – 여행 총국
계수기:2019: 30056
온라인으로: 3