Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   ???NG DY NNG TRUNG TM H? TR? KHCH DU L?CH: 0947.528000 - EMAIL: hotrodukhachnhatrang@gmail.com   
Trang chủ
GI?I THI?U
B?N TIN
?I?M ??N
D?CH V?
Album ?nh
THNG TIN C?N THI?T
NGHIN C?U - TRA C?U
THNG TIN LIN H?
Cc v?n b?n v? ngnh du l?ch    Cc v?n b?n v? ho?t ??ng l? hnh    Cc v?n b?n v? c? s? l?u tr    Cc v?n b?n khc   
 Ngh? ??nh s? 71/2017/N?-CP ngy 06/6/2017 c?a Chnh ph? h??ng d?n v? qu?n tr? cng ty p d?ng ??i v?i cng ty ??i chng
Cập nhật: Thứ tư, 14/6/2017
N?i dung chi ti?t: 71-N?-CP.pdf (756.74  KB) (chi tiết)
 Quy?t ??nh v? vi?c cng b? th? t?c hnh chnh chu?n ha thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a S? Du l?ch Khnh Ha
Cập nhật: Thứ năm, 1/6/2017
(chi tiết)
 Thng bo d?ch cm gia c?m ??n cc doanh nghi?p l? hnh qu?c t?
Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2017
Xem chi ti?t t?i: cv thong bao dich cum gia cam.pdf (241.37  KB) (chi tiết)
 ?? ngh? cung c?p ??y ?? thng tin v? s?n ph?m v d?ch v? cho khch du l?ch
Cập nhật: Thứ ba, 7/3/2017
Xem chi ti?t t?i: cv 232 hangluuniemnew.pdf (646.97  KB) (chi tiết)
 Tri?n khai th ?i?m c?p th? th?c ?i?n t?
Cập nhật: Thứ ba, 28/2/2017
File ?nh km: CV DEN 565.pdf (1.18  MB) (chi tiết)
 D? th?o Ch??ng trnh hnh ??ng c?a Chnh ph? th?c hi?n Ngh? Quy?t 08-NQ/TW c?a B? Chnh tr? v? pht tri?n du l?ch.
Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2017
File ?nh km:  cthdndl.pdf (11.75  MB) (chi tiết)
 Thng t? Quy ??nh m?c thu, ch? ?? thu, n?p, qu?n l v s? d?ng ph tham quan B?o tng H?i D??ng h?c
Cập nhật: Thứ hai, 7/11/2016
(chi tiết)
 Thng bo k?t lu?n c?a UBND t?nh t?i bu?i h?p nghe bo co tnh hnh cng tc qu?n l Nh n??c v? ho?t ??ng l? hnh qu?c t? v cc c? s? kinh doanh d?ch v? ph?c v? khch du l?ch trn ??a bn t?nh
Cập nhật: Thứ sáu, 8/7/2016
Ngy 06/7/2016, Ph Ch? t?ch th??ng tr?c UBND t?nh Tr?n S?n H?i ? ch? tr cu?c h?p nghe bo co tnh hnh cng tc qu?n l Nh n??c v? ho?t ??ng l? hnh qu?c t? v cc c? s? kinh doanh d?ch v? ph?c v? khch du l?ch trn ??a bn t?nh.
(chi tiết)
 Thng t? lin t?ch s? 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL c?a B? Giao thng v?n t?i-B? V?n ha, Th? thao v Du l?ch : H??ng d?n v? c?p bi?n hi?u ph??ng ti?n th?y n?i ??a v?n chuy?n khch du l?ch
Cập nhật: Thứ sáu, 20/5/2016
Ngy 23 thng 3 n?m 2016, B? Giao thng V?n t?i ? ban hnh Thng t? Lin t?ch s? 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL v? vi?c H??ng d?n v? c?p bi?n hi?u ph??ng ti?n th?y n?i ??a v?n chuy?n khch du l?ch.
(chi tiết)
 Bo co tnh hnh th?c hi?n cng tc thng 4 n?m 2016
Cập nhật: Thứ sáu, 29/4/2016

S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch Khnh Ha bo co tnh hnh th?c hi?n cng tc thng 4 n?m 2016 nh? sau:

(chi tiết)
 H??ng d?n th?c hi?n tiu chu?n x?p h?ng khch s?n
Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2016

Ngy 31 thng 12 n?m 2015, B? Khoa h?c v Cng ngh? ? ban hnh Quy?t ??nh s? 4045/Q?-BKHCH v? vi?c  h?y b? Tiu chu?n qu?c gia TCVN 4391:2009 Khch s?n X?p h?ng v Quy?t ??nh s? 4095/Q?-BKHCN cng b? Tiu chu?n qu?c gia TCVN 4391:2015 Khch s?n X?p h?ng.

(chi tiết)
 Thng t? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a thng t? s? 03/2013/TT-BTP ngy 31/01/2013 c?a B? T? php h??ng d?n th?c hi?n qu?n l nh n??c v? cng tc b?i th??ng trong ho?t ??ng qu?n l hnh chnh
Cập nhật: Thứ hai, 4/4/2016

Thng t? s? 12/2015/TT-BTP c?a B? T? php s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Thng t? 03/2013/TT-BTP cho ton th? cn b?, cng ch?c, vin ch?c v ng??i lao ??ng trong ton ngnh.

(chi tiết)
 Thng t? h??ng d?n th?c hi?n qu?n l nh n??c v? cng tc b?i th??ng trong ho?t ??ng qu?n l hnh chnh
Cập nhật: Thứ hai, 4/4/2016

Ph? bi?n, qun tri?t, ch?p hnh ??y ?? cc quy ??nh c?a Thng t? s? 03/2013/TT-BTP ngy 31/01/2013 h??ng d?n th?c hi?n qu?n l Nh n??c v? cng tc b?i th??ng trong ho?t ??ng qu?n l hnh chnh.

(chi tiết)
 K? ho?ch t? ch?c thi Ngo?i ng? cho HDV du l?ch qu?c t? n?m 2016
Cập nhật: Thứ ba, 26/1/2016

Th?c hi?n cng v?n s? 610/TCDL-LH ngy 20/06/2012 c?a T?ng c?c Du l?ch v? vi?c ?y quy?n ki?m tra trnh ?? ngo?i ng? ??i v?i h??ng d?n vin du l?ch qu?c t?, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c X H?i v Nhn v?n thng bo k? ho?ch t? ch?c thi v c?p ch?ng ch? ngo?i ng? chuyn ngnh du l?ch n?m 2016.

(chi tiết)
 Ban hnh Quy ch? ti?p nh?n, gi?i quy?t th? t?c hnh chnh theo c? ch? m?t c?a, m?t c?a lin thng t?i S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch Khnh Ha
Cập nhật: Thứ ba, 20/10/2015
(chi tiết)
 Thng bo v? vi?c t? ch?c thi v c?p ch?ng ch? ngo?i ng? chuyn ngnh du l?ch t?i ? L?t
Cập nhật: Thứ tư, 26/8/2015
(chi tiết)
Thông tin doanh nghiệp
Đang xây dựng
Booking.com
  
  
  Copyright © 1998 - 2009 - Bản quyền thuộc Sở Du lịch Khánh Hòa
Chịu trách nhiệm nội dung: Luyện Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa.
Giấy phép số 16/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Cấp ngày 13/12/2016
Thiết kế: Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch
Hit counter 2019: 1163146
Online: 30