Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   ???NG DY NNG TRUNG TM H? TR? KHCH DU L?CH: 0947.528000 - EMAIL: hotrodukhachnhatrang@gmail.com   
Trang chủ
GI?I THI?U
B?N TIN
?I?M ??N
D?CH V?
Album ?nh
THNG TIN C?N THI?T
NGHIN C?U - TRA C?U
THNG TIN LIN H?
 Nha Trang, Khnh Ha s?n sng cho N?m Du l?ch qu?c gia 2019
Cập nhật: Thứ sáu, 21/12/2018
 

(TITC) V?i h?n 3.000 hn ??o l?n nh?, ???ng b? bi?n di 3.200 km, t?o nn nhi?u bi t?m ??p, n?i ti?ng, ???c th? gi?i ?nh gi cao, Vi?t Nam n?i ln trn b?n ?? du l?ch th? gi?i v? s?n ph?m du l?ch bi?n ??o. Trong ?, Nha Trang, Khnh Ha l m?t trong nh?ng tr?ng ?i?m du l?ch bi?n ??o hng ??u c?a Vi?t Nam.  

Thnh ph? ven bi?n xinh ??p Nha Trang (?nh: Internet)

Hi?n nay, trn ??a bn t?nh Khnh Ha c 690 c? s? l?u tr v?i h?n 32.000 phng, trong ? c 108 khch s?n t? 3-5 sao v?i h?n 18.000 phng. Cc d?ch v? giao thng v?n t?i, ?n u?ng, vui ch?i gi?i tr, ch?m sc s?c kh?e ???c ?a d?ng ha nh?m ?p ?ng nhu c?u c?a khch du l?ch. H? t?ng giao thng t??ng ??i pht tri?n v ??ng b? c? v? ???ng b?, ???ng bi?n, ???ng s?t v ???ng hng khng. Hi?n nay c h?n 20 hng hng khng ho?t ??ng t?i sn bay qu?c t? Cam Ranh v?i nhi?u ???ng bay th?ng v n?i chuy?n, gip du khch d? dng di chuy?n t?i cc t?nh, thnh ph? trong n??c v qu?c t? v ng??c l?i. Tnh ??n thng 11/2018, t?nh Khnh Ha c 61 cng ty, 17 chi nhnh v 2 v?n phng ??i di?n doanh nghi?p l? hnh qu?c t?, 53 doanh nghi?p l? hnh n?i ??a; c?p ???c 787 th? h??ng d?n vin qu?c t? v 397 h??ng d?n vin n?i ??a. S?n ph?m ch? y?u c?a Khnh Ha l du l?ch bi?n ??o.

Trong n?m 2018, du l?ch Khnh Ha ??c ?n h?n 6,3 tri?u l??t khch, t?ng 15% so v?i cng k? n?m 2017; trong ? khch qu?c t? ?n g?n 2,8 tri?u l??t, t?ng 36% so v?i cng k?; doanh thu du l?ch c?a t?nh ??t h?n 20.500 t? ??ng.

N?m 2019, Khnh Ha l ??a ph??ng ???c l?a ch?n t? ch?c N?m Du l?ch qu?c gia. ?y l s? ki?n v?n ha, kinh t?, x h?i tiu bi?u, c quy m t?m qu?c gia v qu?c t?, ??ng th?i c?ng l s? ki?n du l?ch th??ng nin l?n nh?t c?a ngnh Du l?ch Vi?t Nam.

V?i ch? ?? Nha Trang S?c mu c?a bi?n, N?m Du l?ch qu?c gia 2019 Nha Trang, Khnh Ha di?n ra t? ngy 31/12/2018 ??n ngy 31/12/2019 v?i nhi?u ho?t ??ng v?n ha, du l?ch, th? thao ??c s?c, ?a d?ng, h?p d?n.

Bi?n ??o l s?n ph?m du l?ch ch? ??o c?a Nha Trang, Khnh Ha (?nh: Internet)

S? ki?n ???c t? ch?c nh?m qu?ng b cc gi tr? v?n ha v?t th?, phi v?t th?, ti nguyn v cc s?n ph?m du l?ch ??c s?c c?a t?nh, qua ? thu ht khch du l?ch trong n??c v qu?c t? ??n Nha Trang, Khnh Ha, t?o ra s? ??t ph v? du l?ch, gp ph?n thc ??y pht tri?n kinh t?-x h?i trong nh?ng n?m ti?p theo. ?y c?ng l d?p nng cao ch?t l??ng cc ch??ng trnh du l?ch, khai thc cc tuy?n, ?i?m du l?ch m?i ph h?p v?i nhu c?u th? tr??ng khch du l?ch m t?nh h??ng ??n. ??ng th?i, ??y m?nh thu ht ??u t? v? c? s? h? t?ng v c? s? v?t ch?t k? thu?t t?i cc ?i?m, khu du l?ch quan tr?ng. Bn c?nh ?, t?ng c??ng lin k?t pht tri?n du l?ch cc t?nh, thnh v cc qu?c gia trn th? gi?i nh?m thc ??y h?i nh?p qu?c t?, t?o ?i?u ki?n thu ht cc ngu?n l?c ?? pht tri?n du l?ch, nng cao v? th?, hnh ?nh du l?ch Vi?t Nam ni chung v t?nh Khnh Ha ni ring.

V?i m?c ?ch trn, cc ho?t ??ng trong N?m Du l?ch qu?c gia 2019 Nha Trang, Khnh Ha s? ???c t? ch?c lin t?c v?i cc nhm ho?t ??ng, bao g?m: Nhm th? nh?t g?m 13 ho?t ??ng do B? VHTTDL ph?i h?p v?i cc B?, ngnh Trung ??ng t? ch?c. Nhm th? hai g?m 11 s? ki?n chnh v h?n 50 ho?t ??ng khc do t?nh Khnh Ha t? ch?c. Nhm th? ba g?m 35 ho?t ??ng h??ng ?ng do 14 t?nh, thnh ph? t? ch?c.

Trong ? s? c cc ho?t ??ng n?i b?t nh?: Lin hoan du l?ch bi?n Symphony of the Sea 2019; Tu?n l? Festival Bi?n Nha Trang Khnh Ha 2019; H?i ngh? l?n th? 3 v? pht tri?n du l?ch khu v?c Duyn h?i mi?n Trung; Gi?i Golf qu?c t? KN Golf Championship; Cu?c thi Hoa h?u Hon v? Vi?t Nam 2019; Cu?c ?ua thuy?n bu?m H?ng Kng Nha Trang 2019

V?i s? chu?n b? chu ?o, k? l??ng c? v? hnh th?c v n?i dung, cc ho?t ??ng trong ch??ng trnh N?m Du l?ch qu?c gia 2019 Nha Trang h?a h?n s? thu ht ???c s? quan tm, tham gia ?ng ??o c?a cc t?ng l?p nhn dn v du khch trong v ngoi n??c ??n v?i mi?n ??t bi?n ??o xinh ??p c?a d?i ??t mi?n Trung ??y n?ng, gi.

Thu Th?y


Source: vietnamtourism.gov.vn Hits: 1743
 

More
Thông tin doanh nghiệp
Đang xây dựng
Booking.com
  
  
  Copyright © 1998 - 2009 - Bản quyền thuộc Sở Du lịch Khánh Hòa
Chịu trách nhiệm nội dung: Luyện Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa.
Giấy phép số 16/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Cấp ngày 13/12/2016
Thiết kế: Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch
Hit counter 2019: 1163144
Online: 28