Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   PLAN FOR CULTURAL AND TOURISM ACTIVITIES LUNAR NEW YEAR 2018       TOURIST SUPPORT CENTER - HOTLINE: 0947.528.000 - EMAIL: nhatrangvisitorcenter1@gmail.com   
Home
INTRODUCTION
NEWS
DESTINATION
SERVICE
Photo Albums
USEFUL INFORMATION
RESEARCH
CONTACT
News and event   
 Festival of Ponagar Tower
Update:4/25/2019
 

The opening ceremony of the 2019 Ponagar Temple Festival was organized at Ponagar Temple, Nha Trang on April 25 (lunar March 21).

Các ‘ại biƒu v  người dân tham dự l… khai mạc L… h™i Tháp B  Ponagar 2019

Attending the ceremony were Nguyen Dac Tai, Vice-Chairman of Khanh Hoa Provincial Peoples Committee; Phan Thong, Vice-Chairman of Khanh Hoa Provincial Peoples Council; Tran Ngoc Thanh, Chairman of Khanh Hoa Provincial Fatherland Front Committee; leaders of the provincial departments, organizations and localities; locals and visitors.

  Sau nghi thức phát biƒu khai mạc l… h™i của ‘ại di‡n Ban t• chức, ông Nguy…n Đắc T i ‘ã ‘ánh những h“i tr‘ng khai h™i...

Nguyen Dac Tai drums to open Ponagar Temple Festival 2019

 

... V  dẫn ‘o n lãnh ‘ạo t‰nh Khánh Hòa v o dâng hương, dâng hoa l… Đức Thánh Mẫu.

and lead delegation of leaders of Khanh Hoa Province to Ponagar Temple.

L… h™i Tháp B  Ponagar ‘ã ‘ược B™ Vƒn hóa, Thƒ thao v  Du l‹ch công nhận l  di sản vƒn hóa phi vật thƒ cấp qu‘c gia.

L… h™i Tháp B  Ponagar di…n ra v›i nhiều nghi thức truyền th‘ng của tín ngưỡng thờ Mẫu Ÿ vùng ‘ất Khánh Hòa như: l… cầu Qu‘c thái dân an; l… cúng Ngọ; l… dâng hương Mẫu; l… tế c• truyền; l… khai diên; l… tôn vương.  

Thap Ba Ponagar festival takes place with many traditional rituals of the Mother Goddess worshiping in Khanh Hoa region such as: Quoc Thai dan an worship; Ngo worshiping ceremony; incense-offering ceremony; traditional service; the opening ceremony; lễ tn vương worship.

Trư›c ng y khai mạc, t‘i 24-4, ‘ã di…n ra L… thả hoa ‘ƒng trên sông Cái.

Cùng v›i ‘ó l  nghi thức rư›c ki‡u Thánh Mẫu ‘i qua những tuyến ‘ường chính trong khu dân cư Cù Lao Vĩnh Thọ.

In which, there are more than 100 groups of pilgrims from provinces in the locality and other provinces and cities such as Thua Thien Hue, Da Nang, Gia Lai, Dak Lak, Ninh Thuan and Binh Thuan.

Đ“ng b o Chƒm Ÿ các t‰nh Ninh Thuận, Bình Thuận cũng về tham dự l… h™i v›i s‘ lượng ư›c khoảng gần 5.000 lượt người. Cham people in Ninh Thuan and Binh Thuan provinces also attended the festival with an estimated number of nearly 5,000 people.


 

 

Về v›i Mẹ, người Chƒm mang theo những l… vật giản di chính l  sản vật do họ l m ra ‘ƒ dâng lên Mẹ v  cầu mong Mẹ ban cho mưa thuận gió hòa, mùa m ng b™i thu, cũng như những ‘iều t‘t ‘ẹp khác trong cu™c s‘ng gia ‘ình, xóm l ng.

Coming to Mother Goddess, the Cham people brought simple offerings that were made by them to offer to Mother Goddess and prayed for Mother Goddess to give mild climate, good harvest, and good things in the living of family and village.

Đƒ các ‘o n khách về tham gia l… h™i ‘ều ‘ược v o khu vực Tháp Chính l… Mẫu, từ nhiều nƒm nay, Ban t• chức ‘ã thực hi‡n vi‡c phân lu“ng nhằm ‘ảm bảo trật tự.

In order to allow groups of visitors to enter the area of Thap Chinh Le Mau, for many years, the Organizing Committee has carried out the traffic directional distribution to ensure order.

Bên cạnh các nghi thức, l… h™i Tháp B  Ponagar còn có các hoạt ‘™ng như trình di…n d‡t th• cẩm, l m g‘m truyền th‘ng của ‘“ng b o Chƒm.

Besides the rituals, Ponagar Tower festival also has activities such as the performance of brocade weaving and traditional pottery making of Cham people. 

Các ‘o n h nh hương hát vƒn múa bóng dâng Mẫu.

Ritual dance expressing gratitude to Mother Goddess.

Trong dòng người ‘ến v›i l… h™i Tháp B  Ponagar, có rất ‘ông du khách nư›c ngo i.

Foreign tourists visit Ponagar Temple during festival

  

Đây l  d‹p ‘ƒ những v‹ khách nư›c ngo i biết thêm về l… h™i truyền th‘ng của dân Khánh Hòa.

This is an opportunity for foreign guests to know more about the traditional festival of Khanh Hoa people.

 

Trong những ng y di…n ra l… h™i, Ban t• chức không thu phí tham quan của người dân v  khách h nh hương ‘ến Khu di tích Tháp B  Ponagar. L… h™i Tháp B  Ponagar sẽ kết thúc v o ng y 27-4.

During the festival days, the Organizing Committee did not collect admission fees for the people and pilgrims to Ponagar Tower.  Ponagar Tower festival will end on April 27.

 N.T


Source: baokhanhhoa.com.vn Hits: 98
 

More
Advertising
Đang xây dựng
Booking.com
 
  Copyright © 1998 - 2009 - Khanh Hoa Department of Tourism
Responsible for contents: Luyen Manh Cuong - Director of Tourism Promotion Information Center
License number: 16/GP-STTTT date of issue December 13, 2016
Design: Tourism Information Technology Center
Hit counter 2019: 716711
Online: 7