Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   2017 年庆和 – 芽庄海洋节之计   
首页
简介
新闻
国家旅游局
服务
图片报道
所需信息
研究 - 搜索
联系方式
5 星级    4 星级    3 星级    2 星级    1 星级    未评星级   

地址:芽庄杨宪权路6号

联系电话:5524680583。

传真:0583.552.469

电子信箱:info@nhatrang.muongthanh.vn

网站:www.nhatrang.muongthanh.vn

地址:芽庄阮善术路61A号

电话:555058.3528 - 058.3528.566

传真:058.3528.577

电子邮件:info@galliothotel.com

网站:http://galliothotel.com/

地址:宁和省宁凡市

电话:058.3524268

传真:058.3524268

电子信箱:sales-vietnam@evasonhideways.com

网站:http://www.sixsenses.com/resorts/ninh-van-bay/destination

芽庄珍珠度假村酒店

地址:芽庄永源,竹岛 - 南石桥

电话:058.3598188

传真:058.3598199

电子信箱:info@vinpearlresort.com

网站:http://vinpearl.com/vi-VN/Vinpearl-Resort-NhaTrang/gioithieu-321/2012/Tong-quan-421/

地址:芽庄陈富路12-14号

电话:058.3820999传真:058.3822866

电子信箱:rsvn@sunrisehotelvietnam.com

网站:http://www.sunrisehotelvietnam.com

地址:芽庄陈富路

电话:058.3522222

传真:058.3522244

电子信箱:sales-vietnam@sixsenses.com

网站:http://www.sixsenses.com/evason-resorts/ana-mandara/destination

地址:芽庄陈富路26-28号 

电话:058.3880000

传真:058.3882222

电子信箱:reservations.nhatrang@sheraton.com

网站:www.sheratonnhatrang.com

地址:芽庄永源,竹岛 - 南石桥

电话:058.3598598传真:058.3598000

电子信箱:info@vinpearlluxury-nhatrang.com

网站:http://vinpearl.com/vi-VN/Vinpearl-Luxury-NhaTrang/Luxurynhatrang-404/2012/Vinpearl-Luxury-Nha-Trang-Thien-duong-cua-mien-nhiet-468/

地址:甘林县,甘海东,雷雨转储
电话:058.3989666传真:058.3989667
电子信箱:info@mianhatrang.com
网站:http://www.mianhatrang.com

地址:芽庄陈富路50

电话:058.6256900

传真:058.6256901

电子信箱:rsvn@novotel-nhatrang.com

网站:http://www.novotel-nhatrang.com

相关公司信息
正在建築
Booking.com
 
  
  版權@1998-2009慶和省 文化, 體育 及 旅遊 局
網頁負責: 旅遊推廣資料中心.
設計: 旅遊資料技術中心
熱點 中心 2019: 253430
在線: 5